Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України,сплата послуг доступу є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.
Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги. ФОП «Берьозін О.А.» - код ЄДРПОУ 3146112852, (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

Основні терміни

1.1. Програма - Програма для ЕОМ «CleverBox» (як в цілому, так і її компоненти), що є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Виконавцем до складу зазначеної програми для ЕОМ , а також будь-яка документація щодо її використання.

1.2. Використання Програми - використання функціональних можливостей і / або запуск в порядку, визначеному користувацькою (технічною) документацією та цим Договором.

1.3. Авторизований користувач - користувач, зареєстрований Замовником у Програмі й авторизуватися в ній як мінімум один раз.

1.4. Аккаунт - інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї копії Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми для їх спільного відображення і використання.

1.5. Технічна підтримка - заходи, здійснювані Виконавцем в встановлених їм межах і обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку Замовника з питань використання Програми.

1.6. Договір - документ, на підставі якого Виконавець (або інша особа, що має відповідні права) надав Замовнику Програму для її використання на умовах цього Договору.

1.7. Реєстрація - дія Замовника, спрямована на створення Акаунту, що здійснюється в порядку і для цілей, передбачених ліцензією відповідного типу.

1.8. Обліковий запис - запис в системі Виконавця (пара логін / пароль або спеціальний api-ключ), що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Замовника й авторизованого користувача.

1.9. Тип ліцензії - тарифний план, який обирається Замовником.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Замовнику право використання (просту невиключну ліцензію) Програми в рамках її функціональних можливостей шляхом відтворення програми (підключення до Програми через мережу Інтернет), виключно для самостійного використання Замовником без права субліцензування третім особам.

2.2. Послуги використання Программи надаються цілодобово протягом семи днів на тиждень без перерв (за винятком випадків, передбачених законодавством та цими Правилами). Обліковий час для надання послуги - Київський. Умовами надання послуги використання Программи Оператором є оплата цих послуг відповідно до умов цього Договору, Правил та Тарифів.

2.2. Цей Договір укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми та діє протягом усього терміну її правомірного використання Замовником в межах терміну дії авторського права на неї за умови належного дотримання Замовником умов цього Договору.

2.3. Виконавець надає Замовнику право використання Програми без обмеження по території в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

2.4. Вартість доступу до програми для ЕОМ «CleverBox» (як в цілому, так і до її компонентів) для одного користувача визначається Прайс-листом Виконавця, опублікованому в мережі інтернет за адресою https://cleverbox-crm.com/price.html, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2.5. При появі нових функцій в системі, крім функцій, розроблених за домовленістю з Замовником, Виконавець на свій розсуд має право вимагати додаткову оплату за їх використання.

АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ

3.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності і об'єктом авторських прав (Програма для ЕОМ), які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов цього Договору розглядається як порушення прав Виконавця і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цим Договором прав.

3.3. Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Справжнім Договором Замовнику не надаються ніякі права на використання товарних знаків та Знаків Обслуговування Виконавця та / або його партнерів.

3.5. Замовник не може ні за яких умов видаляти або робити малопомітною інформацію і відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, зазначені в Програмі.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ І ОБМЕЖЕННЯ

4.1. Замовнику надається право Реєстрації в рамках цього Договору.

4.2. Реєстрація, здійснюється Замовником самостійно шляхом створення свого облікового запису.

4.3. Замовник має право в рамках цієї Ліцензії і відповідно до обраного типу Ліцензії розміщувати в Акаунті належні йому дані, якщо це не порушує цей Договір і законодавство України.

4.4. Замовник має право змінювати, додавати або видаляти файли Програми тільки у випадках, передбачених законодавством України про авторське право.

4.5. Виконавець може на свій розсуд встановити додаткову функціональність, яка може надати Замовнику доступ до додаткових ресурсів сервісу. Ресурси, отримані Замовником на умовах додаткової пропозиції, не залежать від Тарифного плану Замовника та не впливають на обсяг послуг, доступних у рамках відповідного Тарифного плану. Умови додаткових пропозицій розміщуються у Сервісі і становлять невід’ємну частину цих Умов.

ПОСТУПКА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ

5.1. Замовник за винятком випадків, встановлених цим Договором, має право одноразово повністю поступитися своїми правами й обов'язками за цим Договором іншому авторизованому користувачеві.

5.2. Поступка (передача) прав і обов'язків здійснюється тільки за умови повної і беззастережної згоди нового Замовника з усіма положеннями та умовами цього Договору.

5.3. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю повні дані про нового Замовника для перереєстрації на нього Програми відповідно до цього Договору.

5.4. Поступка (передача) прав за цим Договором не може бути здійснена побічно або через будь-яку третю особу.

ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПЛАТЕЖІ

6.1. Замовник має право змінити тип ліцензії протягом всього терміну її дії, при цьому термін дії купленої ліцензії буде збільшений на термін оплаченої, але невитраченої поточної ліцензії з урахуванням тарифної вартості нової ліцензії.

6.2. Послуги надаються на підставі попередньої оплати, шляхом переказу суми на банківський рахунок Виконавця

6.3. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги на умовах 100% передоплати

6.4. Здійснюючи оплату Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку-фактури, який виданий Виконавцем і ідентифікує оплачувані послуги

6.5. Виконавець має право приймати платежі в іншій формі відповідно до розміщених на Сайті Виконавця правилами прийому платежів. Виконанням платежу у відповідній формі Замовник погоджується з цими правилами в тій редакції, яка діє на момент здійснення платежу. Правила, зокрема, можуть встановлювати необхідність оформлення додаткових документів для виконання платежів, визначати терміни зарахування платежів і т.д.

6.6. У разі вибору Замовником для оплати послуг платіжної системи, яка встановлює додаткову комісію до вартості послуги Виконавця, Виконавець має право перекласти сплату такої комісії на Замовника, вказавши при цьому підсумкову вартість на етапі оплати та списання коштів. Перерахування цієї суми Замовником є ​​його згодою на оплату послуги в зазначеному розмірі.

6.7. Можливі способи оплати та реквізити для оплати вказані на Сайті Виконавця. Формування рахунків здійснюється за запитом Замовника

6.8. Порядок списання плати за послуги.

6.8.1. Ціни послуг визначаються відповідним Тарифним планом. Ціна послуги складається з фіксованої абонентської плати за використання Ліцензій.

6.8.2. Замовник зобов'язаний забезпечити наявність коштів на рахунку до встановленого терміну списання плати (терміну платежу).

6.8.3. Якщо початок надання послуги відкладається через недостатність коштів більш ніж на один місяць, заявка на надання послуги анулюється. Послуга, надання якої призупинено через недостатність коштів більш ніж на один місяць, вважається припиненою з ініціативи Замовника.

6.8.4. При наявності простроченої заборгованості Замовника на Особовому рахунку Виконавець має право нараховувати пені на суму простроченої заборгованості в розмірі 0.1% за кожен день прострочення, але не більше 30% від суми заборгованості.

6.8.5. Замовник має право відмовитися від послуги за 3 (три) дні до дати початку її надання та списання коштів. При зверненні за поверненням протягом зазначеного терміну, сума грошових коштів повертається з урахуванням фактично понесених витрат (оплата комісій при проведенні платежів, оплата за обробку замовлень) в розмірі 50% вартості оплаченого тарифним планом плюс фактично витрачені ліцензії за минулий період. У разі , якщо при оплаті послуг Замовник отримав бонус (товар або знижку від базового тарифу), то при поверненні коштів сума, з якої здійснюється повернення, зменшується на вартість бонусу (товару або послуги) або здійснюється перерахунок використаних ліцензій, згідно Ціновий політиці. У разі оплати банківською картою повернення коштів здійснюється на ту ж банківську карту. При відмові Замовника від послуги після початку її надання не підлягає поверненню (списується) ліцензія, відповідно фактичного періоду надання послуги (кратний 1 місяцю).

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

7.1. Реєстрація.

7.1.1. Для того щоб скористатися Програмою, Замовнику необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Замовника буде створена унікальний Рахунок і Аккаунт. Для додавання авторизованих користувачів Замовнику необхідно самостійно засобами Програми створити їм облікові записи і дати доступ до Аккаунту.

7.1.2. Для реєстрації Замовник зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе і авторизованих користувачів з питань, пропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

7.2. Логін і пароль для доступу до облікового запису Замовника або Авторизованого користувача.

7.2.1. При реєстрації Замовник або Авторизований користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Замовника або Авторизованого користувача) і пароль для доступу до облікового запису. Виконавець має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

7.2.2. Замовник або Авторизований користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування), обраного на власний пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії / бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Програми під своїм Обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до його облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі по угодами або договорами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Програми під обліковим записом Замовника вважаються зробленими їм самим, за винятком випадків, що мають місце після отримання Виконавцем від Замовника спрямованого в порядку, передбаченому цим Договором, повідомлення про несанкціоноване використання Програми під обліковим записом Замовника або про будь-якому порушенню (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.

7.2.3. Замовник зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Програми з використанням його облікового запису та / або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки, Замовник зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмою. Виконавець не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Замовником положень цієї частини Договору.

7.3. Видалення облікового запису. Виконавець має право заблокувати і видалити Обліковий запис Замовника, включаючи весь контент без пояснення причин, у разі порушення умов Договору, дій які здатні завдати шкоди системі або репутації компанії (Розділ 8). З цього моменту відновлення облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до неї, а так само доступів до Програми з використанням цього облікового запису - неможливі.

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

8.1. Замовник та / або Авторизовані користувачі не мають права вчиняти дії, які можуть спричинити:
а) порушення функціонування обладнання та мережі Виконавця;
б) порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми;
в) несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних і мережевих ресурсів Виконавця;
г) заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам, в тому числі шляхом розміщення інформації і посилань на ресурси мережі, вміст яких суперечить чинному законодавству України.

8.2. Замовнику не надається можливість і право модифікації Програми.

8.3. Замовник самостійно забезпечує наявність обладнання, для використання Програми та доступу до мережі Інтернет.

8.4. Замовник гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

8.5. Замовник не має права використовувати Програму іншими способами, крім зазначених у цьому Договорі, а також копіювати, продавати і перепродавати її або доступ до неї, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Виконавця

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

9.1. Виконавець здійснює Технічну підтримку Замовника, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю Програми, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем в порядку і на умовах, зазначених у технічній документації до неї.

9.2. Замовник має право звертатися в службу Технічної підтримки Виконавця без виплати додаткової винагороди за допомогою емейлу, телеграм-боту вказаним на сайті http://cleverbox-crm.com.

9.3. Для здійснення Технічної підтримки Виконавець має право вимагати від Замовника надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну для надання Технічної підтримки інформацію.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Програма надається за принципом «як є». Замовник усвідомлює функціональні обмеження програми і підтверджує, що вони можуть бути застосовні для конкретної його мети в рамках функціональних можливостей системи.

10.2. Виконавець не ініціює і не контролює розміщення Замовником будь-якої інформації в процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати - чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори і чинне законодавство України.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки (прямі, непрямі і випадкові), у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Сервісу, якщо інше не встановлено законом.

10.4. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Виконавець зобов’язується вжити заходів для їх виправлення в максимально короткі терміни.

10.5 Середній час реагування і усунення неполадок 48 годин з моменту отримання звернення, однак сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕОМ сторонніх розробників, операційними системами та апаратними ресурсами комп'ютера Замовника і працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Виконавця.

10.6. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Умовами Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.7. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Умов. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити ці Умови, доступ Замовника до Сервісу може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до Сервісу, заблокувати або видалити Акаунт у зв’язку із порушенням даного Договору.

УМОВИ ОБРОБКИ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Приймаючи умови цього Договору, Замовник відповідно до закону України № 5491-VI від 20.11.2012 “Про захист персональних даних”, діючи вільно, своєю волею і в своїх інтересах, висловлює свою згоду на: надання своїх персональних даних, що включають Прізвище, Ім'я , По батькові, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дату народження, регіон, місто, організацію, посаду для їх обробки Виконавцем.

11.2. Виконавець зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для захисту зазначених вище персональних даних від незаконного втручання або розкриття.

11.3. Згода діє протягом усього терміну дії Договору і використання Замовником Програми. Замовник розуміє і погоджується з тим, що в разі відкликання даної згоди він позбавляється можливості використовувати частину або всі сервіси Програми.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Метою цього розділу Договору є захист інформації, яку Сторони надають (розкривають) один одному в ході співпраці за цим Договором.

12.2. Сторони погоджуються вважати весь обсяг інформації, що надається один одному в рамках цього Договору або, у зв'язку з позначеною в ньому метою, партнерами / клієнтами Сторін, так само як інформація про цей Договір та зроблених пропозицій, Конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним українським законодавством, - комерційною таємницею), якщо з положень Договору та додатків до нього прямо не слідує інше.

12.3. Кожна сторона, яка отримує конфіденційну інформацію (далі «Отримуюча Сторона») іншої сторони (далі «Розкриваюча Сторона»), не має права повідомляти конфіденційну інформацію будь-кому без прямого на те дозволу, Розкриваючої Сторони, і повинна приймати всі розумні заходи для захисту Конфіденційної Інформації, включаючи, зокрема, всі заходи, які вона приймає для захисту власної конфіденційної інформації / комерційної таємниці.

12.4. Всю конфіденційну інформацію отриману від Замовника в рамках цього договору Виконавець зобов'язується використовувати тільки в інтересах Замовника і тільки за його письмовою згодою.

12.5. Сторона, зобов'язується обмежити перелік осіб, які мають доступ до Конфіденційної інформацією, виключно своїми співробітниками, або співробітниками своїх контрагентів, які безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, з якими у Отримуючої сторони є аналогічна угода про конфіденційність.

12.6. Зобов'язання, викладені цьому розділі Договору, не поширюються на такі відомості:
- Відомості, які є, або стають загальновідомими не з вини Сторони, що отримала дані відомості від іншої Сторони Договору, що повинно бути підтверджено відповідними доказами;
- Відомості, розкриття яких необхідно відповідно до вимог законодавства або органів, що мають відповідні повноваження. Дані відомості можуть бути надані тільки на адресу органів, що мають відповідні повноваження, в порядку, передбаченому законодавством.

12.7. Не є розголошенням надання конфіденційної інформації третім особам при наявності письмової згоди Сторони, що надала конфіденційну інформацію, на її розкриття.

12.8. За кожне порушення зобов'язань про нерозголошення Конфіденційної інформації, передбачених цим Договором, Одержуюча Сторона зобов'язується відшкодувати всі збитки, що виникли в результаті такого порушення.

12.9. Зобов'язання, встановлені цим Договором щодо охорони Конфіденційної Інформації, дійсні протягом 15 (п'ятнадцяти) років з моменту передачі Конфіденційної інформації.

12.10. Виконавець має право деконфіденціаонувати отриману від Виконавця інформацію, у тому числі шляхом знеособлення даних Клієнта та іншої захищеної інформації, для створення інформаційно-аналітичних звітів і баз даних, що не містять конфіденційну інформацію.

ДІЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. По всім питанням, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.2. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі Сервісу. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення в Сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Замовник повинен періодично переглядати актуальні Умови. Якщо після спливу 5 (п'яти) календарних днів після внесення змін Замовник продовжує використовувати Сервіс, то це означає, що Замовник повністю і беззастережно погоджується із такими змінами.

13.3. Виконавець має право в разі порушення Замовником умов цього Договору щодо використання Програми, в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

13.4. При розірванні цього Договору будь-якою стороною і по будь-яких підстав Замовник і Авторизовані користувачі зобов'язані припинити використання Програми повністю.

13.5. У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цього Договору недійсними, Договір продовжує діяти в іншій частині.

Додаткові положення

14.1 Замовнику забороняється використання Програми для здійснення масових розсилок електронних повідомлень комерційного, рекламного та іншого характеру, не погодженої з одержувачем інформації по електронній пошті або в групи телеконференцій ( «спам»). Не розглядається як «спам» розсилка інформації з відома одержувача, при можливості відмови від підписки.

14.2. Використання Програми має здійснюватися Замовником тільки для законних цілей і законними способами з урахуванням законодавства України, Європейського союзу і США.

14.3. За зміст Акаунту (копії Програми), стоворених та підтримуваних Замовником даних, несе відповідальність безпосередньо сам Замовник. Виконавець не здійснює попереднього контролю за змістом розміщуваної та / або розповсюджуваної Замовником інформації, однак, коли розміщення і розповсюдження такої інформації суперечить законодавству, Виконавець має право заблокувати або видалити відповідний Аккаунт і дані без попередження.

14.4. Виконавець не надає Замовнику послуги зв'язку, не організує для нього можливість доступу до інформаційних систем інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі до мережі Інтернет, і не здійснює діяльність з прийому, обробки, зберігання, передачі, доставки повідомлень електрозв'язку.

14.5. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати за доступ до аккаунта і діє до повного виконання обома Сторонами своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ

Звернення з питань умов цього Договору та Технічної підтримки приймаються за адресою електронної пошти support@cleverbox-crm.com

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП «Берьозін О.А.»

код ЄДРПОУ 3146112852

Р/р UA213052990000026005040117401 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"